1. Transcoin.me privaatsuspõhimõtete eesmärk 

Neid privaatsuspõhimõtteid rakendatakse Transcoin.me rahavahetusteenuse, veebisaidi, Transcoin.me teenuste ning vahendite korral, sõltumata ligipääsu või kasutamise viisist. Meie privaatsuspõhimõtetega tutvudes saate teavet isikuandmete töötlemise ja oma õiguste kohta. 

2. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Eestis registreeritud ettevõte Beldev Consulting OÜ, rg-kood 14441788, juriidiline aadress: Rävala pst 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10143.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õigustatud huvid:

Transcoin.me võib töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • mitmesuguste dokumentide koostamiseks, sealhulgas lepingute ja kokkulepete koostamiseks ja sõlmimiseks;
 • tellimuste sooritamiseks;
 • klientide, töötajate, partnerite või teiste andmesubjektide identifitseerimiseks;
 • klientide teenindamiseks ja teeninduse parandamiseks;
 • teenuste osutamise tagamiseks;
 • teenuste kvaliteedi parandamiseks;
 • kliendi registreerimiseks;
 • kaupade tarnimiseks;
 • uute teenuste arendamiseks;
 • vastuväidete, pretensioonide, kaebuste, ettepanekute, teadete ja muude avalduste läbivaatamiseks;
 • suhtluse tagamiseks;
 • arvelduste haldamiseks;
 • võlgade väljanõudmiseks;
 • haldussüsteemides toimingute tegemiseks;
 • statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks;
 • turu-uuringute tegemiseks;
 • uute teenuste ja kaupade reklaamimiseks;
 • uudistest teatamiseks;
 • kliendiprogrammide loomiseks, elluviimiseks ja täiustamiseks;
 • muudeks turundustegevusteks;
 • veebisaidi ja suhtlusvõrkude lehtede töö tagamiseks ja parendamiseks;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude hindamiseks;
 • pettuste vältimiseks;
 • pettusevastaste (anti-fraud) ja AML-põhimõtete rakendamiseks;
 • sisekontrollisüsteemi katsetamiseks ja parandamiseks;
 • klientide uurimiseks ja süvendatud uuringute tegemiseks;
 • tegeliku kasusaaja väljaselgitamiseks;
 • vastutava töötleja, andmesubjekti või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks;
 • muude õiguslike kohustuste täitmiseks;
 • muudel eesmärkidel, kui klienti on sellest teavitatud;
 • videovalve ja kliendikaartide kohta lugege altpoolt.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

 • õigusaktide nõuded;
 • lepingulised suhted;
 • mõnel juhul teie nõusolek;
 • andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi järgides vastutava töötleja või selle kolmanda isiku õigustatud huvid, kellele isikuandmeid avaldatakse.

5. Me kogume isikuandmeid:

 • kui te kasutate veebisaiti Transcoin.me või sisestate sellel teavet;
 • kui te tellite või kasutate meie teenuseid;
 • koostööpartneritelt, kui me klienti kontrollime või identifitseerime;
 • kui teie või mõni kolmas isik esitab kaebuse.

6. Isikuandmete töötlemise kategooriad


Isikuandmed
Õiguslik alus
Töötlemise eesmärk

Küpsised (seadme ja tarkvara liik, külastuse ja klõpsamiste statistika, IP-aadress, aeg jmt)

Teie nõusolek
Veebisaidi töö parandamiseks ja statistika tegemiseks
Ees- ja perekonnanimi
 • Õigustatud huvid
 • Lepingu täitmine
 • Õigusaktide nõuded
 • Kliendi korrektseks registreerimiseks Transcoini süsteemis
 • Lepingu sõlmimiseks
 • Kliendi tuvastamiseks ja uurimiseks
 • Teenuse osutamiseks
Isikukood
 • Õigustatud huvid
 • Lepingu täitmine
 • Õigusaktide nõuded
 1. Kliendi korrektseks registreerimiseks Transcoini süsteemis
 2. Lepingu sõlmimiseks
 3. Kliendi tuvastamiseks ja uurimiseks
 4. Teenuse osutamiseks
Sugu
Õigustatud huvid
Statistika ja turu-uuringute tegemiseks
Sünnikuupäev
 • Õigustatud huvid
 • Õigusaktide nõuded
 1. Seadusliku esindaja vajalikkuse määramiseks 
 2. Lepingu sõlmimiseks
 3. Kliendi tuvastamiseks ja uurimiseks
Isikut tõendava dokumendi koopia või foto
 • Õigusaktide nõuded
 • Õigustatud huvid
Kliendi identifitseerimiseks ja
uurimiseks, pettusevastaste (anti-fraud) ja AML-põhimõtete rakendamiseks, pettuste takistamiseks

Telefoninumber
 • Õigustatud huvid 
 • Lepingu täitmine
 1. Erakorralises olukorras ühenduse võtmiseks
 2. Uuringu tegemise eesmärgil ühenduse võtmiseks
 3. Süsteemis registreerumiseks
E-posti aadress
 • Õigustatud huvid 
 • Lepingu täitmine
 • Nõusolek
 1. Erakorralises olukorras ühenduse võtmiseks
 2. Uuringu tegemise eesmärgil ühenduse võtmiseks
 3. Küsimuste ja müügipakkumiste saatmiseks
 4. Süsteemis registreerumiseks ja sellesse sisse logimiseks
Pangakaardi või veebirahakoti andmed
Lepingu täitmine
Arveldamiseks ja teenuste osutamiseks

Digiandmed (külastatud lehed, IP-aadress, seadmete identifikaatorid, operatsioonisüsteemi liik, asukoha andmed, kasutatavad teenused)

 • Õigustatud huvid
 • Õigusaktide nõuded

Kliendi identifitseerimiseks ja uurimiseks, pettusevastaste (anti-fraud) ja AML-põhimõtete rakendamiseks, pettuste takistamiseks

7. Isikuandmete edastamine

 • Me võime oma õiguslike kohustuste täitmiseks edastada seadusega sätestatud juhtudel teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele ning riigi- ja omavalitsuse asutustele.
 • Me võime edastada teie isikuandmeid riigi- ja omavalitsuse asutustele ning võlgade väljanõudmise teenuste osutajatele, et kaitsta oma õigustatud huve.
 • Teenuste kvaliteetseks osutamiseks ja klientide tõhusaks teenindamiseks edastame me üksikutel juhtudel teie isikuandmeid ettevõtetele, mis osutavad meile välisteenuseid (näiteks panga- ja teised arveldusteenused, kohtuväline võlgade väljanõudmine, finants- või maksuaudit, IT-süsteemide hooldamine jne). Andmeid edastatakse ainult vajalikus mahus. Need ettevõtted võivad teie isikuandmeid töödelda ainult vastutava töötleja juhiste kohaselt ega tohi kasutada neid isikuandmeid teistel eesmärkidel. Õigusaktid ja meiega sõlmitud koostööleping nõuavad neilt ettevõtetelt asjakohase andmekaitsetaseme tagamist.
 • Kliendi identifitseerimiseks ja isikut tõendavate dokumentide kontrollimiseks jätab Transcoin endale õiguse anda teie isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, kes osutavad dokumentide kontrollimise ja identifitseerimise teenuseid.

8. Isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete privaatsuse kaitsmiseks võtame me asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning kasutame nüüdisaegseid tehnoloogiaid. Me tagame regulaarse kontrollimise ja uuendamise. Teie andmed on meie juures kaitstud.

9. Isikuandmete säilitamise aeg

 • teie andmeid töödeldakse seni, kuni kehtib leping või pole möödunud sellest tulenevate nõuete aegumistähtaeg;
 • kuni pooled võivad viia ellu oma õigustatud huvisid; 
 • vastavalt õigusaktide nõuetele;
 • kuni kehtib kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui ei ole muud seaduslikku töötlemise alust.

10. Teie õigused

Teil on õigus:

 1. teada, kas me töötleme teie isikuandmeid;
 2. oma isikuandmetega tutvuda, juhul kui me neid töötleme;
 3. esitada meile uus teave ja paluda andmeid parandada, kui teie andmed on valed või puudulikud;
 4. oma nõusolek tagasi võtta;
 5. teatud juhtudel esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide, paluda töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist. Anname teada, et neid õigusi saab kasutada ainult vastavalt seadusele ning me jätame endale õiguse keelduda nimetatud tegevustest õigusaktide nõuete tõttu;
 6. saada oma isikuandmeid ja/või kanda neid üle teisele vastutavale töötlejale. See puudutab ainult neid andmeid, mille te olete meile andnud oma nõusoleku või lepingu alusel, ning kui töötlemine toimub automaatselt.
 7. Te saate oma õigusi kasutada ainult kirjaliku a alduse alusel (see võib olla allkirjastatud ka elektrooniliselt). Me vastame teie avaldusele seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
 8. Me vaatame teie avalduse läbi vastavalt õigusaktide nõuetele. Kui lahendust ei õnnestu leida, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni.

11. Automatiseeritud otsuste tegemine

Transcoin.me ei tee otsuseid automatiseeritult.

12. Põhimõtete uuendamine

Me uuendame aeg-ajalt neid privaatsuspõhimõtteid ning anname sellest teile eraldi teada. Soovitame jälgida muudatusi.

13. Isikuandmete töötlemise küsimustes ühenduse võtmine

Kui teil tekib isikuandmete töötlemise, sh nende põhimõtete või oma õiguste kohta küsimusi, võtke palun ühendust meie asutusega või otse meie andmekaitsespetsialistiga. Ühendust saate võtta e-posti [email protected]